Friday, August 24, 2012

Security Suite တစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ေသာ အဂၤါမ်ားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားမႈ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ကြန္ပ်ဴတာကို မျဖစ္မေနသုံးရမည့္ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ data လုံၿခံဳမႈအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေရး လုံၿခံဳမႈအတြက္ျဖစ္ေစ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ထုိသို႔ေသာ လုံၿခံဳမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားမွာ security suite မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Security Suite တစ္ခုသည္ Antivirus ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ Internet Security ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားအားလုံးပါဝင္သည့္အျပင္ အျခားေသာ လိုအပ္ႏုိင္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ဤေဆာဖ့္ဝဲသည္ အခေၾကးေငြ အထိုက္အေလ်ာက္ ျမင့္မားစြာေပး၍ ဝယ္ယူသုံးစြဲရေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပးရေသာ အခေၾကးေငြႏွင့္ ထုိက္တန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။


Signature Detection အားေကာင္းျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ဦးတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ Security ေဆာ့ဖ္ဝဲတုိ႔သည္ Malware မ်ားကို စစ္ေဆးရာ၌ Virus signature ကိုသာ အေျချပဳ၍ အစမွအဆုံးတုိင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ Signature ဆုိသည္မွာ Malware (Virus အပါအဝင္) တစ္ခုပါဟု ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေစေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေတြ႕ရွိလာရေသာ application တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဖုိင္တစ္ခုသည္ Malware ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရာ၌ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားေသာ Signature database ထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးရပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္သာ Malware အေဟာင္းမ်ားကိုေရာ၊ ပုံစံေျပာင္းလာသည့္ Malware မ်ားကိုေရာ မွတ္မိသိရွိေစၿပီး လုံၿခံဳေရးပါရဂူမ်ားက ဆန္းစစ္မႈ ျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဟက္ကာလူဆုိးတုိ႔က Malware မ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚ တင္ေပးေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲသူတုိ႔ကလည္း လုံၿခံဳေရးပညာရွင္မ်ား အသစ္ထပ္ျဖည့္ေသာ Malware တုိ႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာ စာရင္းႀကီးကို အျမဲတေစ update လုပ္ေနရပါသည္။ ထိုစာရင္းကို ေန႔စဥ္သာမဟုတ္ နာရီပိုင္းအလိုက္ပင္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေနရပါသည္။ Security Update မ်ားေပးရာ၌ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ပုံမ်ား မတူပါ။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အေကာင္းဆုံးကုမၸဏီမ်ားက တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ update ထုတ္ေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ၄ နာရီမွ ၆ နာရီျခား တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေပးၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ update ထုတ္ေပးပါသည္။

Zero day threat ဟုေခၚေသာ Malware ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ ေပၚလာသည့္အခါ Signature ကို အေျခခံၿပီး အလုပ္လုပ္သည့္ Antivirus မ်ားႏွင့္ Spyware တုိ႔သည္ လုံးဝ အသုံးမက်ေတာ့သလို ေဘးဖယ္စဥ္းစားျခင္း ခံလာၾကရပါသည္။ အဆုိပါ Malware သည္ ယင္းအား ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိသည့္ ေန႔၌ပင္ အႏၲရာယ္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ Malware ဖန္တီးသည့္ အလုပ္သည္ ပ႐ိုဂရမ္ဘာသာစကားတစ္ခု ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တတ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ကခ်ည္း ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ Malware ဖန္တီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရာင္းကုန္သဖြယ္ အခေၾကးေငြျဖင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။

Zeus ဟူေသာ ေဆာဖ့္ဝဲမွာ ပ႐ိုဂရမ္ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔အား Malware ပညာရွင္အျဖစ္သို႔ ပို႔ေပးမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားထဲမွ နမူနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာသုံး ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ Malware လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ဝယ္ယူၿပီး ဟက္ကာတစ္ေယာက္ အလြယ္တကူ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ပီပီျပင္ျပင္ သုံးတတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ ဟက္ကာျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ဟက္ကာမ်ားလည္း တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာသလို ထုိသူတုိ႔ ဖန္တီးေသာ Malware မ်ားကလည္း တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာသည္ျဖစ္ရာ လုံၿခံဳေရးပညာရွင္တုိ႔က Malware analysis ကို အလ်ဥ္မီေအာင္လုပ္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း Signature ကို အေျခမခံဘဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ Antivirus ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးမွာ မ်ားစြာ အလွမ္းေဝးေနပါေသးသည္။ Windows OS သုံးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုထဲ၌ပင္ Malware သန္းခ်ီ၍ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ Malware တိုင္းသည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အသစ္မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕မွာ နဂိုရ္ရွိရင္း Malware ကိုပင္ အနည္းငယ္မွ် အသြင္ေျပာင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုိက္သင့္အားေလ်ာ္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးေနေသာ Signature database တစ္ခု လက္ဝယ္ရွိထားလွ်င္ မိမိ PC ကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ကာကြယ္ထားႏုိင္ပါမည္။

Malware အမ်ားစုကိုလည္း စက္တြင္းမွ ဆြဲထုတ္ပစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ယူၿပီး အပင္ပန္းခံလုပ္ရမည့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္အထိေစာင့္ေနပါက ထိခိုက္နစ္နာမႈ ႀကီးမားႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရရွိေနေသာ အသင့္အတင့္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို သုံး၍ Signature update ကို ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္မည္ဆုိပါက (အင္တာနက္ ေန႔စဥ္သုံးရသူဆုိလွ်င္ Auto update ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိေပးထားႏုိင္ပါသည္။) မိနစ္ ၂၀ ထက္မပိုေသာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးႏုိင္ပါသည္။ Update file download ဆြဲလွ်င္ တစ္နာရီနီးပါး ၾကာႏုိင္ပါသည္။ Security suite ဝယ္ရာ၌ ယင္းေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီသည္ မည္မွ် တုိေတာင္းေသာ အခ်ိန္တြင္း update တစ္ႀကိမ္စီ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္ကို အေလးထားစဥ္းစားရပါမည္။


Behaviour based ႏွင့္ Cloud based detection လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း

မိမိစက္အတြင္းသို႔ ဝင္လာသည့္ application သို႔မဟုတ္ ဖိုင္တစ္ခုသည္ malware ဟုတ္မဟုတ္ signature detection နည္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆုိသည့္အခါ ယင္း၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး malware ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ပညာရပ္အေခၚအားျဖင့္ heuristic scanning ဟူေသာ နည္းမွာ behaviour based scanning ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းစစ္ေဆးသည့္တုိင္ malware ဟုတ္မဟုတ္ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသးပါက အဆုိပါ မသကၤာဖြယ္ application သို႔မဟုတ္ ဖုိင္အား အင္တာနက္ေပၚတင္ၿပီး cloud based detectionျဖင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးပါသည္။ Cloud based ျဖင့္ စစ္ေဆးရာတြင္ Virus Engine တစ္မ်ဳိးတည္း သုံးေတာ့သည္ မဟုတ္ဘဲ Engine 10 မ်ဳိးမွ ၄၀ မ်ဳိးအထိသုံးၿပီး ဝိုင္းဝန္းစစ္ေဆးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ Security suite တစ္ခုတြင္ behavior based ႏွင့္ Cloud based detection စြမ္းရည္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါဝင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။

Security Suite ေရာင္းသူတုိ႔က ထုိအရည္အေသြးႏွစ္ရပ္ကို နာမည္ဆန္းဆန္းေပးၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲတြင္ တြဲထည့္ေပးတတ္ၾကပါသည္။ အသစ္ေပၚလာေသာ မ်ဳိးမည္မသိ Virus ကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ သိျမင္ႏုိင္သည္လည္း ရွိသလို ကြန္ပ်ဴတာ သုံးစြဲသူက မိမိ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အေျခခံကာ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ မိမိထည့္သြင္းလုိက္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုအား disable လုပ္ျခင္း uninstall လုပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ access permission (ဥပမာ- Admin) ရွိရန္လိုပါသည္။ တရားဝင္ေဆာ့ဖ္ဝဲေရာ malware ကပါ အဆုိပါ access permissionကို ေတာင္းေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ရခက္ပါသည္။ Security Suite သည္ တစ္ခါတစ္ရံ မွားယြင္းဆုံးျဖတ္ျခင္း (False positive) မ်ဳိး ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိဘာသာ ေသခ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ- Cracked software သုံးျခင္း) ဆည္းပူးေလ့လာမႈအရ သိလွ်င္ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လိုပါသည္။

အေကာင္းဆုံးေသာ security suite တုိ႔သည္ malware warning ေပးသည့္အခါ သုံးစြဲသူအမ်ားေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္တုိ႔အေပၚ အေျချပဳ၍ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္မႈမ်ဳိး ျပဳေလ့ရွိပါသည္။ သူ႔ဘာသာ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ Security ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ သံသယရွိေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲအေပၚ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆမႈအဆင့္ (rating) ေပးေစပါသည္။ ေနာင္ထုတ္လုပ္မည့္ Version မ်ားတြင္ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ကို အေျချပဳလ်က္ Behavior Engine ကို ျပဳျပင္ယူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မွားယြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား နည္းပါးေစသည့္အျပင္ စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

Security suite တစ္ခုသည္ သုံးစြဲသူမ်ားေလေလ ပရိသတ္ထဲမွလာေသာ သတင္းအခ်က္ အားေကာင္းေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သုံးစြဲသူအမ်ားဆုံး ေဆာ့ဖ္ဝဲမွရလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တုိင္းသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မထိုက္တန္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Security ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး user infromation မ်ားကုိ မွ်ေဝအသုံးျပဳၾကရပါသည္။ Security suite တစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈကို ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဝေသာ နည္းပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။


Firewall သည္ ႏွစ္လမ္းသြားျဖစ္ျခင္း

Firewall သည္ မည္သည့္ Windows တြင္မဆုိ default ပါဝင္ေနၿပီး default သည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ မရွိသည္ထက္စာလွ်င္ သုံးေပ်ာ္သည့္ firewall လည္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိဝယ္ယူသုံးစြဲေသာ security suite တြင္ သက္ဆုိင္ရာ Firewall ပါလာသင့္ပါသည္။ မိမိကြန္ပ်ဴတာအား ထိပါးလာမည့္ အႏၲရာယ္မ်ား စက္အတြင္းသို႔ မေရာက္မီ မည္သည့္ေနရာမွမဆုိ စစ္ထုတ္ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ရပါမည္။ Security suite အားလုံးရွိ firewall တုိင္းသည္ စြမ္းရည္တူညီသည္ မဟုတ္ပါ။ အေကာင္းဆုံး Firewall တြင္ အပိုစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါလာပါသည္။

မိမိ၏ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ wifi ကြန္ရက္အတြင္း လူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကိုလည္းေကာင္း အဆုိပါ firewall မ်ဳိးက ေစာင့္ၾကည့္ သတိေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲမွ data မ်ား အျပင္သို႔ စိမ့္ထြက္ၿပီး ျပင္ပ Malware တစ္ခုခုကို ဆြဲသြင္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔ေပးပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္ ႏွစ္ခုလုံးကို ေစာင့္ၾကည့္တားဆီးေပးႏုိင္သည့္ firewall မ်ဳိးကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ Firewall ကို ပုံမွန္ update လုပ္ရန္လည္း အေသအခ်ာ သတိျပဳရပါမည္။ Firewall အသစ္ကို သုံးလွ်င္ Windows တြင္ default ပါေသာ firewall ကို disable လုပ္ရန္လည္း သတိထားဖုိ႔ လုိပါသည္။

Wednesday, August 15, 2012

Windows 8 ကိုသံုးသင့္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား


ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ Windows 8 ကို အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မည္ဟု Microsoft ကေၾကညာခဲ့
ၿပီးျဖစ္ရာ Windows 8ထြက္ေပၚလာမည့္ ကာလသည္ မေ၀းေတာ့ၿပီ။ Windows Vista ထြက္လာ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပႆနာေပါင္းစံုေထြျပားမႈေၾကာင့္ OS အသစ္သံုးသူတို႔သည္ Windows XP သို႔ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၿပီး အသံုးျပဳခဲ့ၾကရသည္။

Windows 7 ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္လည္း ထိုသံသယက မကုန္စင္ေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ Windows XP သံုးသူႏွင့္ ၇ သံုးသူအေရအတြက္သည္ အတူနီးပါးရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ Windows 7 က သံုးစြဲရာ၌အဆင္ေျပပါသည္။ အလုပ္လုပ္ရာ၌လည္း ပို၍လွ်င္ျမန္သည္။
ေနာင္ထြက္လာမည့္ Windows 8 က ပို၍ပင္လွ်င္ျမန္လာပါဦးမည္။

Windows 8သည္ Windows 7 လို Vista အစပ္အေျချပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ OS မဟုတ္ပါ။ အစအဆံုး ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ OS ျဖစ္ပါသည္။

Windows 8 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသင့္သလားဟုေမးလွ်င္ သံုးသင့္သည္ဟုေျဖပါမည္။ Windows 8 သို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရပါမည္။

Touch screen ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ Windows 8
Windows 8၏ အဓိကအေျပာင္းအလဲကိုၾကည့္လွ်င္ user interface ၌ပင္ စ၍ေတြ႕ရပါသည္။

စက္ကိုဖြင့္သည့္အခါ စေတြ႕ရမည့္ Metro interface သည္ဒီဇုိင္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး touch ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ေအာင္ အထူးေရးဆြဲထားပါသည္။

Windows 7 သည္လည္း Touch မ်ားေခတ္မစားေသးသလို Tablet ေပၚတြင္ OS အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည့္ အေရးကိုလည္း မစဥ္းစားခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကထြက္ရွိခဲ့ေသာ All-in-on PC မ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကရသည္။

Touch ႀကီးစိုးရာနယ္ေျမသည္ Tablet ႏွင့္ Smart phone မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Windows 8ထုတ္လုပ္မည္ဟုဆိုသည့္အခါ Touch ႀကီးစိုးရာ ပစၥည္းမ်ားေပၚ၌ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏုိင္ေရးကို စဥ္းစားလာရပါသည္။

Touch သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမရွိေသးသူျဖစ္ပါက Windows 8ကို၀ယ္ယူရင္း Hardware အသစ္၀ယ္ယူေရးကို စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားရပါမည္။

သို႔ေသာ္ OS အသစ္သည္ သမာ႐ိုးက် Keyboard ႏွင့္ Mouse ကို အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းသံုးသူမ်ား ပစၥည္းအသစ္မ၀ယ္ဘဲ အဆင္ေျပႏုိင္ပါသည္။

Touch Screen ပါသည့္ Tablet သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း Keyboard ႏွင့္ Mouse ၏ပံ့ပိုးမႈကိုပါ တြဲဖက္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲမႈတြင္ ပို၍ျပည့္စံုလာစရာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

Metro user interface ျဖင့္ လာမည့္ Windows 8
Metro user interface သည္ Windows 8 အတြက္ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးထားေသာ
အရာ ျဖစ္ပါသည္။

Windwos Phone 7 သံုးစြဲသူတို႔အေနျဖင့္မူ ဤ interface ျဖင့္ ယဥ္ပါးၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ ႏုိင္ပါသည္။

Windows 8 အသံုးျပဳသူသည္ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ယခင္ကလို Windows Logoျဖင့္ Start button ကို ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။

Live tile ဟုေခၚေသာ အကြက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေလးေထာင့္ကြက္ႀကီးကို ေတြ႕ရပါမည္။

Live tile အကြက္ငယ္မ်ားတြင္ ျပထားေသာ icon မ်ားသည္ Desktop ေပၚရွိ icon မ်ားကဲ့သို႔ပင္
ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ေနရာမွေန၍ သက္ဆုိင္ရာ Application ကို တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Live tile က desktop icon ထက္အားသာခ်က္မွာ ယင္းကိုဖြင့္ၾကည့္ရန္မလိုဘဲ mouse
ျဖတ္တင္႐ံုျဖင့္ Information ရႏုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ mail application ေပၚ mouse ျဖတ္တင္ပါက အီးေမးလ္အသစ္ မည္မွ်၀င္ေနသည္ မည္သူ႔ထံမွလာသည္ စသည္တို႔ကို သိႏုိင္ပါသည္။

မိုးေလ၀သအေျခအေနဆိုလွ်င္လည္း အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားပါက သက္ဆုိင္ရာ Live tile သည္လက္ရွိအေျခအေနကို ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။

ယင္း Interface သည္ နားလည္ရလြယ္သလို အသံုးျပဳရလည္း လြယ္ပါသည္။

Touch screen ျဖင့္ ပို၍အဆင္ေျပပါသည္။

သို႔ေသာ္ mouse ျဖင့္လည္း သံုးႏုိင္ပါသည္။

Touch ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ mouse ျဖင့္ျဖစ္ေစ close application, access menu အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္း
မ်ားစြာကို လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Application store ကို ေခၚေဆာင္လာမည့္ Windows 8
သာမန္သံုးစြဲသူတို႔အတြက္ Windwos 8သည္ Windows RT (Windows Run Time) ႏွင့္ Windows Pro ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးခြဲ၍ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေပၚမူတည္၍ Application သံုးစြဲပံု၊ သံုးစြဲနည္းကြဲျပားသြားပါသည္။ RT သည္ ယခင္ Desktop application အေဟာင္းမ်ားကိုမူ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးလိုက္မည္ျဖစ္၍သာ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ RT သံုးစြဲသူတို႔သည္ အသစ္ေပၚေပါက္လာမည့္ Windows Store မွေန၍ application အေဟာင္းမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ Metro Interface တြင္ ထည့္၍သံုးစြဲလိုသည့္ application မ်ားကို store မွေန၍ ၀ယ္ယူ
ရပါလိမ့္မည္။

ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွေန၍ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Windows store မွ application မ်ားကို browse လုပ္ႏုိင္သည္။ Download လုပ္ႏုိင္သည္ Install တင္ႏုိင္သည္။

ေလာေလာဆယ္ Application အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ္လည္း Windows 8 အၿပီးသတ္ထြက္သည့္အခါ အေရအတြက္မ်ားျပားလာပါမည္။

Application အမ်ားစု (ဥပမာ - Maps) သည္ full screen ျဖင့္ ၾကည့္ႏုိင္ပါမည္။

ေနရာေဒသတစ္ခုကိုရွာရန္၊ တစ္နရာသို႔သြားႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းရွာရန္ ကိစၥတို႔အတြက္ Big Map ကိုအသံုးျပဳပါသည္။

သို႔ေသာ္ Windows 8RT တြင္ေရာ Pro တြင္ပါ People, Calendar, Photo, Music, Messaging ႏွင့္ Video ဟူေသာ Metro application မ်ားအသင့္ပါလာပါမည္။

Cloud service ကို အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ Windows 8
Windows 8 သည္ Cloud ကိုအသံုးျပဳရန္လည္း ဦးတည္ခ်က္ထားသည္။

ယင္းသည္လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္မည့္ feature တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္ဟုဆိုလွ်င္ Microsoft Store သည္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ၏ setting မ်ားကို Cloud ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားေသာ Windows 8 ကြန္ပ်ဴတာကိုဖြင့္သံုးသည့္အခါယခင္က
ျမင္ေတြ႔သည့္ အတုိင္း လုပ္ေနက်အတိုင္း ရွိပါလိမ့္မည္။

Cloud ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ Microsoft ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ Gmail ထဲမွေန၍ အသံုးျပဳသူ၏အီးေမးလ္မ်ားကို ဆြဲယူေပးျခင္း၊ facebook ေပၚတင္ထားသမွ် ဓာတ္ပံုအားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းမွ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္လာပါမည္။

Screen ကို Lock ခ်ႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပံုျဖင့္ Password ေပးႏုိင္မည့္ Windows 8
စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲသူတို႔အတြက္မူ lock screen ကို အသားက်ၿပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ဖုန္းသံုးလိုလွ်င္ lock ကိုျဖည္ေပးရမည္။ Password သံုးၿပီး lock လုပ္ထားလွ်င္ password ျဖည့္ထည့္ေပးဖို႔လည္း လိုပါမည္။

Windows 8တြင္လည္း စမတ္ဖုန္းမွာကဲ့သို႔ picture lock screen ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါမည္။

Lock ကိုျဖည့္ရန္အတြက္ လက္ေရႊ႕လ်ားမႈပံုစံသံုးမ်ိဳးကို လုပ္ရန္လိုပါသည္။

အဆိုပါေရြ႕လ်ားမႈတို႔ကို straight lines, circles ႏွင့္ taps မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Lock screen ကိုလည္း မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ အခ်ိန္၊ နာရီ၊ ရက္စြဲ၊ application notification စသည့္ အရာတစ္ခုခုျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏုိင္ပါသည္။

ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ေစမည့္ Windows 8
Windows 8ကို PC ေပၚတြင္သာမဟုတ္ အျခားေသာ ပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္လည္း ဒီဇိုင္းဆြဲထားပါသည္။

(၂၇) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ PC ျဖစ္ေစ၊ (၁၅) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ Notebook ျဖစ္ေစ၊ (၁၀) လက္မျမင္ကြင္းရွိေသာ Tablet ျဖစ္ေစ Windows 8သည္ အမွားအယြင္းမရွိ အလုပ္လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

Metro interface သည္ ပံုေဖာ္မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားႏွင့္ resolution အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ အဆင္ေျပစြာ ခ်ိန္ညႇိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းလုပ္ထားပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအႀကီးအေသးေပါင္းစံုေပၚတြင္ တသမတ္တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ Windows 8သည္ အလြန္တရာ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

ေဆာ့ဖ္၀ဲအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တြဲ၍သံုးႏုိင္ေစမည့္ Windows 8
OS တစ္ခု၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုသည္ အလြန္တရာေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ ယခင္ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲအေဟာင္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ရမွရပါေတာ့မည္လားဟု စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိလာပါသည္။

Windows Vista ထြက္သည့္အခါ XP ႏွင့္တြဲသံုးႏုိင္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအခ်ိဳ႕ အလဟသျဖစ္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ကံေကာင္းသည္မွာ Windows 7 တြင္ တြဲဖက္သံုးႏုိင္ေသာ application အားလံုး Windows 8တြင္ သံုး၍ရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

Microsoft သည္ Metro interface ကိုပြဲထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း၏ေအာက္တြင္ ယခင္ျမင္ေတြ႕ေနက် desktop ရွိေနၿပီး ယခင္ application အေဟာင္းမ်ားကို (Install တင္ထားခဲ့လွ်င္) ေခၚယူသံုးစြဲႏုိင္ပါမည္။

Windows 8RT ကမူ Metro application မ်ားကို သီးျခား၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ပါမည္။

Pro တြင္မူ application အေဟာင္းမ်ားကို တင္၍သံုးႏုိင္သလို Metro application အသစ္မ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ Application နယ္ပယ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တျဖည္းျဖည္းယဥ္ပါးသြားပါလိမ့္မည္။

Task and file management အသစ္ကို ယူေဆာင္လာမည့္ Windows 8
Windows 8တြင္ Task ႏွင့္ file မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ႏုိင္မည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ပါ၀င္လာပါသည္။

Multiple file operation တုိ႔ကို Windows တစ္ခုတည္းတြင္ ခိုင္းေစႏုိင္ပါမည္။ ဖုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုစီကိုခြဲ၍ pause ႏွင့္ cancel လုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါမည္။

file လႊဲေျပာင္းမႈ အျမန္ႏႈန္းကိုေဖာ္ျပေပးမည့္ real-time graph တစ္ခုလည္း ပါ၀င္လာပါမည္။

Task management အတြက္မူ application ႏွင့္ background process ဟူ၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမည္။

Application History ဟုေခၚေသာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမည္။

Application History ဟုေခၚေသာ Tab အသစ္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္လာပါတယ္။

ယင္းထဲတြင္ Metred Network section ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ Application က data အမ်ားစုအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ေရးသားသူ -ဧဧသက္ (ၿဖိဳးဓန ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓါတ္ပံု)

Tuesday, August 14, 2012

passwordျဖင္႕ပိတ္ျပီးEmaiပိုရေအာင္

passwordျဖင္႕ပိတ္ျပီးEmaiပိုရေအာင္
Gmail, Email စာေတြဓာတ္ပံုေတြကို ပတ္စေ၀ါ့နဲ႕ပိတ္ထားျပီးတျခားလူၾကည့္မရေအာင္ပိတ္မည္..

ႏိုင္ငံျခားမွာေတ့ာ အေရးၾကီးတဲ့ ဘဏ္အေကာက္ေတြ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႕

သက္ဆိုင္တဲ့လ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ပို႕တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳၾကရတယ္

အရင္ဆုံးေလ့လာရန္အတြက္...

http://www.lockbin.com/lockbin.php လိပ္စာသို႕သြားပါ..Your name မွာ မိမိနာမည္ကိုရိုက္ထည့္မည္...

Your Email မွာ မိမိ အီးေမး္လ္လိပ္စာကိုရိုက္ထည့္မည္..

Recipient email မွာေတာ့ ကိုပို႕လိုတဲ့လူရဲ႕အီးေမးလိပ္စာကိုရိုက္မည္.
.

Secret password မွာ မိမိသတ္မွတ္လို႕တဲ့ လိ်ိဳ႕၀ွက္ဂဏန္းကိုရိုက္ထည့္မည္.

Confirm password မွာ secret password မွာရိုက္ထားတဲ့ လိ်ိဳ႕၀ွက္ဂဏန္းကိုရိုက္ထည့္မည္.

subject မွာ မိမိပို႕မယ့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကိုရိုက္မည္..

message box မွာေျပာလိုတာကိုရိုက္ျပီး

photo သို႕မဟုတ္ သီခ်င္း ပါတြဲပို႕လိုလွ်င္ upload ကိုႏွိပ္ႏိုင္ပါတယ္အဲေနာက္

i accept the term and condition ကိုအမွန္ျခစ္ေလးေပးျပီး submit ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ..

.ပို႕ျခင္းလုပ္ငန္းျပီးဆုံးသြားပါျပီး

ကီးကီး

Monday, August 13, 2012

ဖုန္းဘက္ထရီကို ေရနဲ႔ အားသြင္းလို႔ ရၿပီ


အားသြင္းလို႔ရတဲ့ ဘက္ထရီ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရနဲ႔ အားသြင္းလို႔ ရၿပီဆိုရင္ သင္ လက္ခံႏုိင္ပါ့မလား။ ဒါဟာ တကယ့္ကို ျဖစ္ႏုိင္ေနပါၿပီ။ ဆြီဒင္ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အာစီလိုနားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမာၻ႔မိုဘိုင္း ညီလာခံတြင္ မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအားသြင္းစက္သည္ ခြက္အငယ္စားႏွစ္ခု ပူးတြဲပါရွိတဲ့ ပံုစံျဖစ္ၿပီး လိုရာကို အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏုိင္သည့္ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။ ေရကို ခြက္တစ္ခုထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္႐ံုျဖင့္ Sodium Silicide ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဂက္စ္ ထြက္ရွိလာၿပီး အားသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စားပြဲတင္ဇြန္း တစ္ဇြန္းစာ ေရျဖည့္ အသံုးျပဳ႐ံုျဖင့္ ဖုန္းဘက္ထရီကို ၁၀ နာရီစာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အားျဖည့္သြင္းေပးႏုိင္တယ္လို႔လည္း သိရွိရပါသည္။ USB ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အားသြင္းရေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတုိင္းကို အလြယ္တကူ အားသြင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ေမလ ဇြန္လေလာက္ ကတည္းက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီး ေရာင္းေစ်းမွာ ေဒၚလာ ၂၀၀ ႏွင့္ ၂၅၀ ၾကား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္ခံခြက္ကိုေတာ့ ၄ ေဒၚလာျဖင့္ လဲလွယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဒီ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပစၥည္းကိုေတာ့ PowerTrekk လို႔ နာမည္ေပးထားပါတယ္။

“On the one hand, mobile devices release us from being tethered to one place. For instance, one no longer needs to be connected to a modem to browse the web, thanks to smartphones that are Wi-Fi enabled.

On the other, such mobility is of no use if one does not have mobile facilities for charging the devices. Mobile chargers are common, but what if you were on a trek through the Amazon and the battery in your device ran out of charge?If you are willing to pay around $300 (£200), you may not have to worry about the lack of charging facilities close at hand. The solution, named Powertrekk, uses fuel cell technology to convert hydrogen gas into electricity. Best of all, all you need is water, from which this clever gadget extracts hydrogen. Simply insert a PowerPukk fuel pack and add water.The Powertrekk is designed for USB-powered devices, which means both your mobile phone and laptop (if you’re carrying one on a trek) can be charged. And yes, they’re safe for you to carry with you on board flights.Powertrekk Power from Water1 636x557 Charge Your Mobile With Water, the Powertrekk!The chemical process is safe and eco-friendly. Water vapour is produced as a by-product, which is why the fuel cell must be exposed to open air. This technology also removes the dependence that solar powered chargers have on the weather. During heavy rains, you can’t rely on your solar charger, but the Powertrekk will still work.

Like all other electronic devices, used fuel packs and cell chargers constitute electronic waste and need to be disposed of under a controlled recycling program.”Sunday, August 12, 2012

Memory card 1GB ကေန 2GB ေျပာင္းမယ္


ကဲ.....ဒီတစ္ခါေတာ႔ ေတးသီငွက္ ခ်စ္ပိရိသတ္အတြက္ ေဆာ႔ပ္၀ဲလ္တစ္ခုကို တစ္ကယ္စမ္းသပ္ေအာင္ၿမင္လုိ့တင္ေပးလုိက္တာပါ။ Micros SD Card 1 GB ကေန 2 GB ေၿပာင္းလုိ ့ရတယ္ေဆာ့္၀ဲေလးပါ။လုပ္ရတာခက္ခဲတာတစ္ခုမွမရွိပါဘူး။အရမ္းကိုလြယ္ကူပါတယ္။
လုပ္နည္းက Driver နာမည္ကိုေရြးေပးပါ။ၿပီးရင္ေတာ့Convert ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ၿပီးရင္ကဒ္ကုိကြန္ပ်ဴတာထဲကေနအၿပီးၿဖဳတ္လုိက္ပါ။ၿပီးရင္ၿပန္တပ္လုိက္ပါက1 GB မွ 2 GB ေၿပာင္းသြားမွာကိုေတြ ့၇မွာၿဖစ္ပါတယ္။


ေဆာ႔ပ္၀ဲလ္ေဒါင္းရန္ -------------> ဤေနရာကိုႏွိပ္၍ ေဆာ႔ပ္၀ဲလ္ရယူပါ.........!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...